طراحی و مهندسی معکوس

تهیه شناسنامه فنی قطعات بدلایل مختلف از طریق مهندسی معکوس، بررسی های متالورژیکی و … صورت می پذیرد. این فعالیت امکان باز طراحی برخی از قطعات برای بهبود عملکرد آنها را فراهم می آورد. همچنین امکان مطالعه و تغییر جنس قطعات و پیش بینی پوشش مناسب متناسب با شرایط کارکرد قابل انجام است.