روتور بخار

روتور توربین های بخار در حین سرویس دچار آسیب دیدگی و صدماتی می شود که بر اساس آسیب دیدگی پیش آمده نسبت به ترمیم و یا ساخت قطعات جدید مبادرت می شود . این شرکت توانایی لازم به منظور اورهال ، بازسازی ،نوسازی و بالانس روتورهای توربین بخار دارا می باشد.