پوشش کمپرسور

کاربرد پوشش ها معمولا” به منظور اهداف متفاوتی از قبیل افزایش سختی ، مقاومت سایش ، مقاومت خوردگی ، هدایت الکتریکی و حرارتی به کار می رود ، در انتخاب ماده پوشش علاوه بر توجه به مواد موردنظر باید عوامل اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد با توجه به شرایط کاری قطعات توربین های گازی پدیده های مخرب خوردگی و اکسیداسیون اتفاق می افتد که پوشش با ایجاد یک لایه سطحی اکسیدی مقاوم و چسبنده ، سوپرآلیاژ را حفاظت می کند.
انواع پوشش ها مورد استفاده در قطعات توربین های گازی
طیف وسیعی از پوشش ها برای این قطعات استفاده می شود که فاکتورهای مهم درانتخاب پوشش ها بایستی به شرایط کار ( محیط خورنده ، سایش ،تنش های مکانیکی و حرارتی ) شکل قطعه ،ماده زمینه و هزینه آن توجه زیادی کرد .
انواع پوشش ها
۱- پوشش نفوذی
۲- پوشش دوغابی ( غوطه وری )
۳- پوشش روکشی
۴- پوشش سد حرارتی
۵- پوشش pLasmagura