این فعالیت طیف وسیعی از خدمات را شامل می شود . مهمترین موارد قابل ارائه تعیین علل ارتعاش توربین و ارایه راه حل های مناسب ، تعیین علل زوال زود هنگام قطعات داغ و ….