بازسازی پره متحرک

پره های متحرک توربین های گازی در اثر شرایط تغییرات حاد گرمایی و تنش های تناوبی آسیب های مکانیکی و متالوژیکی از جمله شکست ، خزش ، خستگی ، خوردگی ، سایش ، اکسداسیون دفرمگی و برخورد شی خارجی که بر آن ها وارد می شود ، بدین لحاظ این قطعات برای سرویس دهی مناسب نمی باشند که بایستی نو و یا بازسازی شده جایگزین شوند.
مراحل بازسازی پره های متحرک به صورت کلی به شرح زیر می باشد :
_ شناسایی و بررسی اولیه
_ تمیزکاری – پوشش زدایی
_ عملیات حرارتی
_ تست مواد نافذ و کنترل ابعادی و بازرسی چشمی
_ حذف مناطق تخریب شده و عیوب مشاهده شده
_ جوشکاری
_ بریزینگ
_ پوشش دهی
_ عملیات حرارتی
_ بررسی ساختار پوشش و عملیات حرارتی
_ ردیف چینی ( بالانس استاتیکی )
* در خصوص پره هایی که طول آنها بلند می باشد ، تست فرکانس طبیعی هم باید به این لیست اضافه کرد .