بازسازی ایمپلرها

ایمپلر قطعه دواری است که در پمپ کمپرسور و یاتوربین برای افزایش فشار و دبی سیال استفاده می شود. ایمپلرها به سبب شرایط کاری دچار خوردگی ، شکستگی و ترک و صدمات مکانیکی و متالوژیکی متعددی می شوند که ترمیم و ساخت آن در شرکت اطلس توربین پارس امکان پذیر است.