بالانس افقی

در اجسام دوار بخصوص روتورهای توربین و ژنراتور ، کمپرسور و ایمپلر ها بدلیل سرعت های دورانی بسیار زیاد بایستی توزیع جرم کاملا” یکسانی در تمامی قسمت ها انجام شده باشد تا جسم کاملا” بالانس و متعادل تحت سرویس قرار گیرد . عدم بالانس اجزای دورانی در این ماشین ها از یک طرف سبب افزایش نیروی وارده بر تکیه گاه ها و افزایش تنش در سایر اجزا ماشین یا دستگاه می شوند و از طرف دیگر باعث ایجاد ارتعاشات و نوسانات خطرناک می شوند.
تصحیح توزیع نابرابر در اجسام دوار را بالانسینگ می گویند.در حقیقت بالانس ، خطاهای ناشی از ساخت و یا تعمیر را پوشش می دهد. دلالیل نابالانسی یک حجم می تواند ناشی از :
– جرم مخصوص مواد استفاده شده یکسان نیست.
– سوراخ های تعبیر شده به موازات مرکز نیست.
– نقص هایی که در هنگام ماشین کاری دورانی یا متقارن به وجود آمده است.
– خطاهای مونتاژ کردن
– ماشین کاری غیر یکنواخت
– جرم گیری های غیر یکنواخت
– شوک های مکانیکی
– آسیب دیدگی یا شکست
– خزش
– شوک های حرارتی
آخرین مرحله فرآیند تولید و یا تعمیر یک جسم دوار مثل روتور عملیات بالانس است. شرکت اطلس توربین پارس توان بالانس روتورهایی به وزن ۱۶ تن و یا طول ۱۲ متر و یا قطر ۲ متر را دارد .