اورهال توربین

توربین های گازی در مقاطع مختلف کارکرد بایستی تحت عملیات بازرسی (بازرسی اتاق احتراق Combustion Inspection) و یا تعمیرات میان دوره ای ( بازدید مسیر داغ Hot Gas Path Inspetion ) و یا تعمیرات اساسی (Major overhuall) قرار گیرند. تمامی این مراحل برای توربین های طرح GE, Siemens,Ruston,Rolls Royce ,Zorya توسط کارشناسان مجرب این شرکت  انجام می گیرد.