ماشین های دوار بعد از ساعت کارکرد مشخص نیاز به بازرسی, اورهال و تعمیرات دوره ای دارند. شرکت اطلس توربین پارس با اتکا به سابقه و دانش فنی در زمینه ی تعمیرات توربین گاز و بازسازی قطعات داغ توربین و خدمات مربوط به آنها فعالیت می کند.