بازسازی قطعات داغ توربین

توربین های گازی در قسمت گرم خود دارای قطعات گران قیمت به لحاظ اقتصادی و پیچیده به لحاظ شکل و ساختار هستند که در زمان بهره برداری دچار آسیب دیدگی های مختلفی از جمله ترک ، سوختگی ، سایش برخورد شی خارجی ، سوراخ و … می شوند که برای جایگزینی آن یا بایستی از قطعات نو استفاده شود و یا از قطعات بازسازی و تعمیر شده لذا با توجه به قیمت گران قطعات یکی از روش های اقتصادی ، بازسازی آن بر اساس اصول و معیار فنی و مهندسی می باشد.